فرزین خوشچین
پلخانف و لنین ـ دو دیدگاه

سمینار "مارکسیسم از سرزمین عجایب" در برلین با شرکت فریار اسدیان، فرزین خوشچین و دکتر فرشید فریدونی به دعوت انجمن "پژوهش جنبش های اجتماعی ایران" در تاریخ ۸ مه ۲۰۱٦ برگزار شد