دکتر فرشید فریدونی: پراکسیس به همانندی فراروی از فلسفه

در این جلسه دکتر فرشید فریدونی به پیش درآمدهای فلسفی و اندیشه ورزی در سخن هگل و فوئرباع و هگلی های چپ می پردازد تا مفهوم پراکسیس و ماتریالیسم ودیالک تیک مارکسی را در روشنایی بهتری استنباط نماییم.