دکتر فرشيد فريدونى: تکوین تئوریک و تضعیف فلسفی سوژه ی انقلابی