دامون تابنده: مطالبی پیرامون مفهوم پراکسیس

در این ویدئو در ادامه معرفی پراکسیس انقلاب اجتماعی،مطالبی پیرامون مفهوم پراکسیس توسط دامون تابنده ارائه می گردد.