حسن عباسی: مبانی فجایع سرمایه علیه طبیعت، محیط زیست، انسان و سایر جانداران