کاوه دادگری: مقدمه ای بر کمونیسم شورایی

«کمونیسم شورایی» به عنوان یک نقد پیگیر و ریشه ای از آن چه که به طور هم زمان در انقلاب اکتبر 1917 ،به عنوان بلشویسم و لنینیسم در روسیه جریان داشت ، توسط برخی انقلابیون آلمانی هم چون هرمان گوتر و اُتوروله و نیزپانه کوک هلندی آغاز به پدیداری کرد.تحولات بعدی این گرایش درمتن قدرت گیری و هژمونیسم استالینیسم و کمونیسم روسی و سوسیالیسم اردوگاهی ،مفاهیم و راهبردها و دیدگاه های تازه ای را در جنبش کمونیستی جهانی پدید آورد که .....