دکتر فرشید فریدونی: معرفی بیانیه ی پراکسیس انقلاب اجتماعی

معرفی بیانیه«پراکسیس انقلاب اجتماعی» در اولین جلسه عمومی به تاریخ 19می2023 برابر 29 اردیبهشت 1402 توسط دامون تابنده و فرشید فریدونی در اتاق کلاب هاوس