کاوه دادگری: بررسی تحول کمی و کیفی سرمایه در دوره ی ۱۴۰۰ ـ ۱۳۴۰