رضا پایا: نقش کمینترن در شکست جمهوری گیلان و جنبش جنگل