Dr. Farshid Feridony -  نقدی بر سنّت یکتاپرستی ایرانیان

سمینار" خردگرایی و اسلام در ایران" در برلین با شرکت هما پنداشته، غلامرضا پرتویی و دکتر فرشید فریدونی به دعوت ‏‏"انجمن پژوهش جنبش های اجتماعی در ایران" در تاریخ 6 یونی 2010 بر گزار شد.