Dr. Farshid Feridony-  بحران ایدئولوژیک در ایران باستان

سمینار" آیین و فرهنگ ایرانیان باستانی" در برلین با شرکت جواد اسدیان، بهمن فرحبخش و دکتر فرشید فریدونی به دعوت ‏‏"انجمن پژوهش جنبش های اجتماعی در ایران" در تاریخ 17 اکتبر 2010 بر گزار شد.