بهمن فرحبخش
جایگاه خرد در اندیشه های ایرانی با رویکرد و نگرش به اندیشه های زرتشت

سمینار"آیین و فرهنگ یکتایی درایران" در برلین با شرکت هما پنداشته، بهمن فرحبخش و دکتر فرشید فریدونی به دعوت ‏‏"انجمن پژوهش جنبش های اجتماعی در ایران" در تاریخ ۱۴ اکتبر ۲۰۱۲ بر گزار شد.
هما پنداشته: پیشگفتار