سعید حسینی
نقد سیاست از منظر مارکس جوان و پرسش رهایی

سمینار"دولت، مالکیت و کار مزدی" در برلین با شرکت شاهین یحیی پور، سعید حسینی و دکتر فرشید فریدونی به دعوت ‏‏"انجمن پژوهش جنبش​های اجتماعی در ایران" در تاریخ ۱٦ دسامبر ۲۰۱۲ بر گزار شد.
شاهین یحیی پور: پیشگفتار