دکتر فرشید فریدونی
فلسفه​ی حقوق طبیعی و حق انقلاب ـ گفتمانی پیرامون رابطه​ی دولت با جامعه​ی

سمینار ادغام اجتماعی و فعالیت سیاسی در ایران
سخنرانان‌:
سمکو محمدی
پيشگفتار و اداره‌ى سمينار
دکتر فرشيد فريدونى
نقدی بر نقش تفکر دینی در فعالیت سیاسی ایرانیان ـ از حوزه¬ی علمیه تا کمیته¬ی مرکزی حزب توده