دکتر فرشید فریدونی:
"ایدئولوژی و اسطوره سازی در ایران" ـ دیالکتیک، علم سیاست و مفهوم انقلاب نزد مارکس

سمینار ایدئولوژی و اسطوره سازی در ایران
سخنرانان‌:
هما پنداشته: پيشگفتار و اداره‌ى سمينار
فرهاد بشارت: کار و مصرف در جامعه ی پسا سرمایه داری
دکتر فرشيد فريدونى: دیالکتیک و علم سیاست ـ گفتمانی پیرامون تکامل مفهوم "انقلاب" در اندیشه ی سیاسی کارل مارکس
برگزار‌کننده‌: پژوهش جنبش‌هاى اجتماعى ايران