تینو شاهین
جوانب اندیشیدن انتقادی در فلسفه​ی هلنیستی: اپیکوریسم، استوا و اسکپتیسم

سمینار "هلنیسم و اندیشیدن انتقادی" در برلین با شرکت هما پنداشته، تینو شاهین و دکتر فرشید فریدونی به دعوت انجمن "پژوهش جنبش​های اجتماعی ایران" در تاریخ ۲۲ سپتامبر ۲۰۱۳ برگزار شد.