دکتر فرشید فریدونی
دین و فلسفه ـ گفتمانی پیرامون نقش ایپکوریسم جهت تکامل مفهوم "خودآگاهی" در اندیشه​ی سیاسی کارل مارکس

سمینار "هلنیسم و اندیشیدن انتقادی" در برلین با شرکت هما پنداشته، تینو شاهین و دکتر فرشید فریدونی به دعوت انجمن "پژوهش جنبش​های اجتماعی ایران" در تاریخ ۲۲ سپتامبر ۲۰۱۳ برگزار شد.