دکتر فرشید فریدونی
زیربنا و روبنا ـ نقش منطق هگلی در تکامل ماتریالیسم تاریخی ـ دیالکتیکی

سمینار احیای مارکسیستی در کلن( آلمان) در تاریخ ۲۲ نوامبر ۲۰۱۳
سخنران: دکتر فرشید فریدونی