دکتر فرشید فریدونی
گفتگو پیرامون بازنگری انتقادی مارکسیسم ایرانی در سمینار احیای مارکسیستی کلن

سمینار احیای مارکسیستی در کلن( آلمان) در تاریخ ۲۲ نوامبر ۲۰۱۳
سخنران: دکتر فرشید فریدونی