بهمن فرحبخش
بررسی کوتاه در اندیشه­های احمد کسروی و سره سازی

سمینار "اسلام و اندیشیدن انتقادی در ایران" در برلین با شرکت جواد (فریار) اسدیان، بهمن فرهبخش و دکتر فرشید فریدونی به دعوت انجمن "پژوهش جنبش های اجتماعی ایران" در تاریخ ۹ فوریه ۲۰۱٤ برگزار شد.