ناصر پیشرو
مفهوم طبقه در سرمایه​داری معاصر

سمینار "دیالکتیک و سوسیالیسم علمی" در برلین با شرکت هما پنداشته، ناصر پیشرو و دکتر فرشید فریدونی به دعوت انجمن "پژوهش جنبش​های اجتماعی ایران" در تاریخ ٦ آوریل ۲۰۱٤ برگزار شد.