دکتر فرشید فریدونی
انسان و طبیعت ـ گفتمانی پیرامون مفهوم "علم مثبت" در اندیشه​ی سیاسی کارل مارکس

سمینار "دیالکتیک و سوسیالیسم علمی" در برلین با شرکت هما پنداشته، ناصر پیشرو و دکتر فرشید فریدونی به دعوت انجمن "پژوهش جنبش​های اجتماعی ایران" در تاریخ ٦ آوریل ۲۰۱٤ برگزار شد.