مراد عظیمی
موضوع و چشم انداز جنبش لغو کار مزدی در ایران

سمینار "مارکس و جنبش​های مدرن اجتماعی" در برلین با شرکت هما پنداشته، مراد عظیمی و دکتر فرشید فریدونی به دعوت انجمن "پژوهش جنبش​های اجتماعی ایران" در تاریخ ۱۱ مه ۲۰۱٤ برگزار شد