دکتر فرشید فریدونی
دولت و مالکیت ـ گفتمانی پیرامون تفاوت نقش مالکیت خصوصی در اندیشه​ی سیاسی هگل و مارکس

سمینار "مارکس و جنبش​های مدرن اجتماعی" در برلین با شرکت هما پنداشته، مراد عظیمی و دکتر فرشید فریدونی به دعوت انجمن "پژوهش جنبش​های اجتماعی ایران" در تاریخ ۱۱ مه ۲۰۱٤ برگزار شد