دکتر فرشید فریدونی
دین و دولت ـ از نقد تئوریک دین تا پراتیک دین زدایی در ایران

سمینار "قدرت سیاسی و خشونت در اسلام" در برلین با شرکت فریار اسدیان، بهرام رحمانی و دکتر فرشید فریدونی به دعوت انجمن "پژوهش جنبش​های اجتماعی ایران" در تاریخ ۳۰ اوت ۲۰۱٤ برگزار شد.