دکتر حسن آزاد
نظریه­ ی ارزش مارکس ـ پاسخ به انتقادات (اُیگن بوهم فُن باورک، موسی غنی­نژاد)

سمینار "سرمایه ـ نقد اقتصاد سیاسی" در برلین با شرکت هما پنداشته، دکتر حسن آزاد و دکتر فرشید فریدونی به دعوت انجمن "پژوهش جنبش های اجتماعی ایران" در تاریخ ۲٦ اکتبر ۲۰۱٤ برگزار شد.