دکتر فرشید فریدونی
شکل و ماهیت ـ نقش تشخیص "دیالکتیک کلیت" در روش شناخت­شناسی کارل مارکس

سمینار "سرمایه ـ نقد اقتصاد سیاسی" در برلین با شرکت هما پنداشته، دکتر حسن آزاد و دکتر فرشید فریدونی به دعوت انجمن "پژوهش جنبش های اجتماعی ایران" در تاریخ ۲٦ اکتبر ۲۰۱٤ برگزار شد.