دکتر فرشید فریدونی
ایمان و اندیشه ـ فعالیت سیاسی در پرتو آته­ئیسم کارل مارکس

سمینار "دولت دینی و جنبش لائیسیته در ایران" در برلین با مازیار فرحبخش، شهروز رشید و دکتر فرشید فریدونی به دعوت انجمن "پژوهش جنبش​های اجتماعی ایران" در تاریخ ۱۸ ژانویه ۲۰۱۵ برگزار شد