لیلا دانش
یازده سپتامبر، شارلی ابدو و بعد .... ؟

سمینار "هژمونی بورژوایی و فرهنگ پسامدرن" در برلین با شرکت هما پنداشته، لیلا دانش و دکتر فرشید فریدونی به دعوت انجمن "پژوهش جنبش​های اجتماعی ایران" در تاریخ ۱ مارس ۲۰۱۵ برگزار شد.