دکتر فرشید فریدونی
ادعا و واقعیت ـ عوامل اضمحلال تفکر و نظم جامعه ­ی بورژوایی

سمینار "هژمونی بورژوایی و فرهنگ پسامدرن" در برلین با شرکت هما پنداشته، لیلا دانش و دکتر فرشید فریدونی به دعوت انجمن "پژوهش جنبش​های اجتماعی ایران" در تاریخ ۱ مارس ۲۰۱۵ برگزار شد.