اردشیر مهرداد
شهر: بازسازی نیروی کار در سرمایه داری معاصر و مبارزه ی طبقاتی

سمینار "زیست شهری و نبرد طبقاتی" در برلین با شرکت هما پنداشته، اردشیر مهرداد و دکتر فرشید فریدونی به دعوت انجمن "پژوهش جنبش​های اجتماعی ایران" در تاریخ ۲۱ ژوئن ۲۰۱۵ برگزار شد.