دکتر فرشید فریدونی
هستی و آگاهی ـ نفش مفهوم "پرولتاریا" در اندیشه ی سیاسی کارل مارکس

سمینار "زیست شهری و نبرد طبقاتی" در برلین با شرکت هما پنداشته، اردشیر مهرداد و دکتر فرشید فریدونی به دعوت انجمن "پژوهش جنبش​های اجتماعی ایران" در تاریخ ۲۱ ژوئن ۲۰۱۵ برگزار شد.