فریدا آفاری
نقدی بر کتاب سرمایه​ی توماس پیکتی

سمینار "سرمایه در قرن بیست و یکم" در برلین با شرکت هما پنداشته، فریدا آفاری و دکتر فرشید فریدونی به دعوت انجمن "پژوهش جنبش های اجتماعی ایران" در تاریخ ٤ اکتبر ۲۰۱۵ برگزار شد.