ناصر برین
اشکال تابع­ سازی و دیالکتیک سازمان

سمینار "نقد فلسفی و پراکسیس انقلابی" در برلین با شرکت ناصر برین و دکتر فرشید فریدونی به دعوت "انجمن پژوهش جنبش های اجتماعی ایران" در تاریخ ۱۲ دسامبر ۲۰۱۵ برگزار شد.