دکتر فرشيد فريدونى
مارکس و فلسفه ی حق ـ گفتمانی پیرامون بدیل حقوقی جمهوری اسلامی ایران

سمینار "ملت قانون گذار و دولت قانونمند" در برلین با شرکت هما پنداشته، شهین نوائی و دکتر فرشید فریدونی به دعوت انجمن "پژوهش جنبش های اجتماعی ایران" در تاریخ ۲۸ فوریه ۲۰۱٦ برگزار شد.