دکتر فرشيد فريدونى
مارکس یا لنین؟ ـ نقدی بر آگاهی تئوریک و پراتیک سیاسی بلشویسم

سمینار "جامعه شناسی انتقادی و انقلاب اکتبر" در برلین با شرکت هما پنداشته، ناصر پایدار و دکتر فرشید فریدونی به دعوت انجمن "پژوهش جنبش های اجتماعی ایران" در تاریخ ۱۰ جولای ۲۰۱٦ برگزار شد