فریدا آفاری
سرمایه داری و بدیل آن ـ مقایسه ی بررسی های موشه پوستون و پیتر هیودیس

سمینار "مارکس و خودآگاهی سوژه" در برلین با شرکت هما پنداشته، فریدا آفاری و دکتر فرشید فریدونی به دعوت انجمن "پژوهش جنبش های اجتماعی ایران" در تاریخ ۱۸ سپتامبر ۲۰۱٦ برگزار شد.