دکتر فرشید فریدونی
مارکسیسم و سنت ـ نقدی بر مفهوم "سوژه­ ی تاریخی" در اندیشه­ ی سیاسی موشه پوستون

سمینار "مارکس و خودآگاهی سوژه" در برلین با شرکت هما پنداشته، فریدا آفاری و دکتر فرشید فریدونی به دعوت انجمن "پژوهش جنبش های اجتماعی ایران" در تاریخ ۱۸ سپتامبر ۲۰۱٦ برگزار شد.