سیامک ستوده
جنبش کارگری و کمونیستی ـ گذشته، حال و آینده

سمینار "جنبش کارگری و کمونیستی در ایران" در برلین با شرکت هما پنداشته، سیامک ستوده و دکتر فرشید فریدونی به دعوت انجمن "پژوهش جنبش​های اجتماعی ایران" در تاریخ ۲۰ نوامبر ۲۰۱٦ برگزار شد