دکتر فرشید فریدونی
تئوری و پراکسیس سوسیالیسم ـ طرح نکاتی جهت فراروی از بحران مارکسیسم ایرانی

سمینار "جنبش کارگری و کمونیستی در ایران" در برلین با شرکت هما پنداشته، سیامک ستوده و دکتر فرشید فریدونی به دعوت انجمن "پژوهش جنبش​های اجتماعی ایران" در تاریخ ۲۰ نوامبر ۲۰۱٦ برگزار شد