دکتر ژاله احمدی
نقش رسانه​ها در شکست انقلاب ایران

سمینار "تفکر دینی و چپ سکولار در ایران" در برلین با شرکت فریار اسدیان، دکتر ژاله احمدی و دکتر فرشید فریدونی به دعوت انجمن "پژوهش جنبش​های اجتماعی ایران" در تاریخ ۵ فوریه ۲۰۱۷