دکتر فرشید فریدونی
فرهنگ دینی و رئالیسم انقلابی ـ نقش فراروی از "خرد استعلائی" در اندیشه ی سیاسی کارل مارکس

سمینار "تفکر دینی و چپ سکولار در ایران" در برلین با شرکت فریار اسدیان، دکتر ژاله احمدی و دکتر فرشید فریدونی به دعوت انجمن "پژوهش جنبش​های اجتماعی ایران" در تاریخ ۵ فوریه ۲۰۱۷