ناصر پایدار
جنبش کارگری و رویکرد لغو کار مزدی

سمینار "جنبش لغو کار مزدی در ایران" در شهر برلین با شرکت هما پنداشته ، ناصر پایدار و دکتر فرشید فریدونی به دعوت انجمن "پژوهش جنبش های اجتماعی ایران" در تاریخ ۲۳ آوریل ۲۰۱۷ برگزار شد