دکتر فرشید فریدونی
کار مولد و حاکمیت اجتماعی ـ گفتگویی پیرامون برخی از آثار رفیق ناصر پایدار

سمینار "جنبش لغو کار مزدی در ایران" در شهر برلین با شرکت هما پنداشته ، ناصر پایدار و دکتر فرشید فریدونی به دعوت انجمن "پژوهش جنبش های اجتماعی ایران" در تاریخ ۲۳ آوریل ۲۰۱۷ برگزار شد