دکتر فرشید فریدونی
سرمایه ـ تئوری بحران اقتصادی یا فراروی از پراکسیس فلسفه؟

سمینار "مارکس و تئوری ارزش اضافی" در برلین با شرکت هما پنداشته، اردشیر مهرداد و دکتر فرشید فریدونی به دعوت انجمن "پژوهش جنبش های اجتماعی ایران" در تاریخ ۱٦ جولای ۲۰۱۷ برگزار شد.