شهین نوائی
خلاصه​ای از عمده​ترین مناقشات مارکسیست​ها از رهائی زنان (از انترناسیونال اول به بعد)

سمینار "فمینیسم و سوسیالیسم" در برلین با شرکت شهین نوائی و دکتر فرشید فریدونی به دعوت انجمن "پژوهش جنبش های اجتماعی ایران" در تاریخ ۱۷ مارس ۲۰۱۸ برگزار شد