دکتر فرشید فریدونی
تولید و بازتولید نیروی کار ـ نقش زنان کارگر و کار خانگی در انباشت سرمایه

سمینار "فمینیسم و سوسیالیسم" در برلین با شرکت شهین نوائی و دکتر فرشید فریدونی به دعوت انجمن "پژوهش جنبش های اجتماعی ایران" در تاریخ ۱۷ مارس ۲۰۱۸ برگزار شد