دکتر فرشید فریدونی
دیالکتیک گوهر و سوژه ـ تحزب لنینیستی یا خودآگاهی پرولتاریا؟

سمینار "بحران و فراروی از بحران مارکسیسم" در برلین با شرکت امین قضائی و دکتر فرشید فریدونی به دعوت انجمن "پژوهش جنبش های اجتماعی ایران" در تاریخ ۲۷ مه ۲۰۱۸ برگزار شد