دکتر فرشید فریدونی
سرنگونی جمهوری اسلامی آری، اما به دست مردم!

مصاحبه با داریوش ارجمند از تلویزیون راه کارگر