دکتر فرشید فریدونی، بهرام رحمانی و ابراهیم آوخ
آلترناتیو ما در انقلاب آتی و بیدل شوایی ـ گفتگو با تلویزیون برابری

تلویزیون برابری: گفتگوی آرش کمانگر با فرشید فریدونی، بهرام رحمانی و ابراهیم آوخ. در این سلسله میزگردها سعی میشود به پرسشهای زیر پاسخ گفته شود: ۱- آلترناتیو ما در انقلاب آتی ایران چیست و یا چه باید باشد؟ ۲- بدیل شورایی یک امکان است یا هذیان؟ شورا چیست و چه تفاوتی با انواع دیگر تشکل یابی و سازماندهی دارد؟ ۳- نقدهایی بر برخی اجزای شعار نان - کار - آزادی - اداره شورایی صورت گرفته است نظر شما چیست؟ ۴- آیا در حکومت شورایی و اداره شورایی محیط کار و زیست، برابر حقوقی شهروندان از جمله حق رای عمومی - آزادی کامل انتخاب شدن و انتخاب کردن و نیز ازادی بی قیدوشرط اندیشه، بیان و تشکل زیر گرفته نمی شود؟ ۵- چه تضمینی وجود دارد که این بدیل به سرنوشت اردوگاه شکست خورده بلوک شرق دچار نشود؟ ۶- نظر شما درباره تسخیر قدرت توسط حرب و کلا پدیده امتحان پس داده دولت - حزب چیست؟